Skip navigation

Schulsanierungsmaßnahmen, Schutterlindenbergschule
- Projektmanagement-Bericht 07, Stand August 2020

Beschlussvorlage

215/2020

Legal date: Sept. 28, 2020

Files

Consultations

Sept. 16, 2020
Technischer Ausschuss (7. Sitzung)
4.. Schulsanierungsmaßnahmen, Schutterlindenbergschule
- Projektmanagement-Bericht 07, Stand August 2020
Zur Kenntnis genommen
non-public agenda item
Sept. 28, 2020
Gemeinderat (9. Sitzung)
15.. Schulsanierungsmaßnahmen, Schutterlindenbergschule
- Projektmanagement-Bericht 07, Stand August 2020
Zur Kenntnis genommen
non-public agenda item